66391520(021) - 6636 423 0912

اتصالات صنایع غذایی

 اتصالات صنایع غذایی

مهمترین و پر کاربردترین اتصالات صنایع غذایی مورد استفاده عبارتنداز:

*مهره ماسوره             *درپوش           *زانویی           *تبدیل              *سه راهی              *شیر پروانه

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :