66391520(021) - 6636 423 0912

صنعتی304-316

صنعتی304-316

مهمترین اتصالات صنعتی304-316 عبارتند از:

*زانویی         *سردنده            *سه راهی             *بوشن            *شیرگازی               *فلنچ                       *کپ

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :